Efemeryda60

144 teksty – auto­rem jest Efe­mery­da60.

Kiedy ubierają Cię w słowa, których nie znasz, nie mu­sisz im wierzyć,
- wys­tar­czy, że znasz siebie. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrała 86 fiszek • 19 września 2015, 18:14

Czy­niąc dob­ro - ryzykujesz,
ale znając je­go war­tość nie lękaj się złego. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 21 czerwca 2014, 20:12

O tym cze­go nie wi­dać można na­pisać po­wieść, ale naj­trud­niej dos­trzec to, co ważne. By­wa, że puszcza­nie wodzy ima­ginac­ji sta­je się krzyżem nie do udźwignięcia. 

myśl
zebrała 168 fiszek • 29 kwietnia 2014, 20:10

Ko­bieto, nie zaw­sze męską wrażli­wość uj­rzysz w je­go słowach,
op­rzyj się o je­go ser­ce i wtul w ramiona

a poczu­jesz, że mo­tyle la­tają na­wet w zi­mie ;) 

myśl
zebrała 201 fiszek • 1 lutego 2014, 21:49

Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym,
ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany.
Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;) 

anegdota
zebrała 222 fiszki • 18 sierpnia 2013, 23:55

Wy­padł ci człowiek z ser­ca, ale wciąż leży na sumieniu.
Zem­sta - nie tędy dro­ga do raju. 

myśl
zebrała 226 fiszek • 11 sierpnia 2013, 22:56

W po­go­ni za aniel­skim " puchem mar­nym " 
us­krzyd­lo­ne męskie ser­ce prze­le­ci na­wet za­marznięte piekło ;) 

myśl
zebrała 218 fiszek • 20 lipca 2013, 01:42

Uśmiech ko­biety w dużej mie­rze za­leży od jej ukocha­nego mężczyzny.
Im bar­dziej jest spełniona - tym piękniej się śmieje. 

myśl
zebrała 209 fiszek • 16 lipca 2013, 18:27

Trud­no roz­poznać, gdzie w uza­leżnionym od cudze­go życia
" wir­tual­nym człowieku " kończy się fan­tazja a gdzie zaczy­na cho­roba psychiczna.
Jed­no jest pew­ne : nie dys­ku­tuj z idiotą, bo obudzisz się w nies­woim życiu,
w życiory­sie sąsiada i w łóżku swo­jego nau­czy­ciela z przedszkola. 

myśl
zebrała 161 fiszek • 13 lipca 2013, 22:16

Człowiek, który szu­ka zem­sty - sięgnie na­wet dna, gdy tam leży pot­rzeb­ny mu argument. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 8 lipca 2013, 19:16

Efemeryda60

Zeszyty
  • ARORYZMY – Ek­spres­ja słowa

  • BÓG – Bóg moim światłem.

  • CYTATY – Sław­ni

  • LIRYKA – Urze­kająca ma­gia słowa

  • MYŚLI.1. – Błys­kotli­we i niez­wykłe, z siłą prze­kazu

  • MYŚLI.2. – Mały wiel­ki człowiek

  • Opowiadania – Ulot­na chwi­la, która wzrusza ser­ce

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Efemeryda60

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 grudnia 2016, 20:18Efemeryda60 sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ho­noru zaw­sze [...]

17 grudnia 2016, 20:16Efemeryda60 sko­men­to­wał tek­st Kiedy ludzie, z Two­jego [...]

17 grudnia 2016, 20:01Efemeryda60 sko­men­to­wał tek­st Pikowy Król

24 kwietnia 2016, 18:24sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kiedy ubierają Cię [...]

24 kwietnia 2016, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedy ubierają Cię [...]

27 stycznia 2016, 19:10Piętaszek sko­men­to­wał tek­st Kiedy ubierają Cię [...]

4 października 2015, 19:36NieBoska sko­men­to­wał tek­st Kiedy ubierają Cię [...]